Neumm

Odborný časopis o evropské medicíně

NOVINKY

Novinky v léčbě neplodnosti. Inositol v kombinaci s kyselinou listovou obnovují ovulaci a fertilitu. Přispívá suplementace vitaminů B6, B12 a hořčíku. (více)
CLOGIN - první vaginální výplach výplach s protizánětlivým účinkem na přírodní bázi byl uveden na trh v České republice. Poševní výplach CLOGIN ulevuje od svědění a pálení při vaginálních zánětech a mykózách díky obsahu přírodních látek (gel z Aloe vera, terpinen 4-ol) a kyseliny borité. (více)
Vaginální krém VITAgyn C s trojím účinkem v léčbě a prevenci bakteriálních vaginóz, byl uveden v České republice. Účinnost VITAgynu C v léčbě a prevenci opakovaných bakteriálních vaginóz byla ověřena v klinické studii v Itálii. (více)

O STRÁNKÁCH

Přečtěte si více o stránkách NEUMM a možnostech, které Vám nabízí.
Přečtěte si více o společnosti MedNews, s.r.o.

REKLAMA

 

SPŘÁTELENÉ PORTÁLY

MedNews
PharmNews

O časopise / Pokyny autorům

Pokyny autorům

OBECNÉ POŽADAVKY

K publikaci v NEUMM bude přijat celý text s přiloženými tabulkami, obrázky, fotografiemi a seznamem použité literatury v elektronické podobě, tj. napsaný v textovém editoru (např. MS Word, Open Office Writer, Software602 Writer), typ písma Times New Roman, velikost 12, dvojité řádkování - stejně jako je napsán tento text. Řádkování upravíte kliknutím na tlačítko Formát na horní liště textového editoru, pak Odstavec, pak v kolonce Řádkování nastavíte dvojité.

K textu průvodního e-mailu s připojeným souborem k publikaci uveďte prohlášení všech autorů, že splňují požadavky autorství a že souhlasí s jeho uveřejněním v předkládaném znění. Tento e-mail pošlete redakci NEUMM a zároveň v kopii (cc) všem ostatním autorům.

Práce musí být formulovány s konečnou platností. Při autorské korektuře není dovoleno významně měnit či eventuálně doplňovat text. Korekturu je nutné provést nejlépe tak, že kliknete na tlačítko Nástroje na horní liště textového editoru a pak na Sledování změn a pak zaškrtnete políčko Zvýraznit změny (MS Word).

Korektury vracejte obratem, nejpozději však do 8 kalendářních dnů od data odeslání z redakce. Na pozdější autorské korektury nemůže být brán z časových důvodů zřetel a redakce si vyhrazuje právo text uveřejnit v té podobě, v jaké byl odeslán k autorské korektuře.

K textu průvodního e-mailu s připojeným souborem k publikaci uveďte prohlášení všech autorů, že souhlasí s jeho uveřejněním ve znění po autorské korektuře. Tento e-mail pošlete redakci NEUMM a zároveň v kopii (cc) všem ostatním autorům.

Pro urychlení komunikace uvádějte prosím svojí e-mailovou adresu a telefonní číslo, kde je možné Vás nejlépe zastihnout.

MÍRY, HMOTNOSTI, JEDNOTKY

Výsledky chemických, fyzikálních i klinických vyšetření se uvádějí v jednotkách soustavy SI. Hodnoty pulzu, teploty a krevního tlaku je možné uvádět v konvenčních jednotkách.

NÁZVY LÉČIV

U názvů léčiv je někdy vhodné vedle o generického názvu uvést i názvy obchodní, popřípadě i držitele registračního oprávnění.

ZKRATKY A SYMBOLY

Pokud je použita zkratka, musí před jejím prvním použitím v textu předcházet plný název. V nadpise a souhrnu zkratky nepoužívejte.

TABULKY

Každá tabulka musí být očíslovaná s popisem, vysvětlivkami a symboly statistického hodnocení. Číslo tabulky musí být uvedeno na příslušném místě v textu.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Fotografie a výstupy z přístrojů přijímá redakce ve formátech tif, eps, jpg a jpeg, ogd, sxd, grafy v programu MS Excel a Open Office Calc. U obrázků je třeba užít velkého rozlišení z důvodů kvality. Názvy obrázkových souborů musí vycházet ze jména autora a čísla obrázku (např. Novak1.jpeg).

U mikrofotografií musí být uveden způsob barvení a zvětšení.

Legendy k ilustracím se píší do textového souboru za hlavní text.

Autor je povinen zbavit dokumentaci osobních iniciál pacienta.

KLÍČOVÁ SLOVA

Tři až deset klíčových slov uveďte pod souhrnem/abstraktem. Užívejte termínů/hesel z Index Medicus (tezaurus MeSH).

LITERATURA

Názvy publikací, na něž se autor v textu skutečně odvolává. Citace jsou sestaveny nejlépe v pořadí, v jakém se vyskytují v textu. V textu citace vyznačte číslem v horním indexu, např.xyz1 (Tlačítko Formát na horní liště textového editoru, Písmo, Písmo, zaškrtnout Horní Index).

Příklady citací podle Vancouverské dohody:

 1. Ruotolo G, Ericsson CG, Tettamenti C, et al. Treatment effects on serum lipoprotein lipids, apolipoproteins and low-density lipoprotein particle size and relationships of lipoprotein variables to progression of coronary artery disease in the bezafibrate coronary atherosclerosis intervention trial (BECAIT). J Am Coll Cardiol 1998;32:1648-56.
 2. Syvanne M, Nieminen MS, Frick MH, et al. Circulation 1998;98:1993-9.
 3. Anonymous. Effect of fenofibrate on progression of coronary-artery disease in type 2 diabetes: the diabetes atherosclerosis intervention study, a randomised study. Lancet 2001;357:805-10.
 4. Witztum JL. Drugs used for the treatment of hyperlipoproteinemias. In: Hardman HG, Limbird LE, Molinoff PB, Ruddon RW, Goodman GA, eds. The pharmacological basis of therapeutics. New York: McGraw-Hill, 1996:892-4.
 5. Sandow N. RxList. Available from www.rxlist.com/top200. htm. Accessed September 24, 2002.
 6. Backes JM, Moriarty PM, Gibson CA. Comparison of lipid profiles of patients receiving gemfibrozil and fenofibrate in a crossover design [abstr]. J Am Coll Cardiol 2001;37:228A.
 7. Diabetes Atherosclerosis Intervention Study Investigators. Effect of fenofibrate on progression of coronary-artery disease in type 2 diabetes: the diabetes atherosclerosis intervention study, a randomized study. Lancet 2001;357:905-10.
 8. Tsimihodimos V, Kafafika A, Elisaf M. Fibrate treatment can increase serum creatinine levels [letter]. Nephrol Dial Transplant 2001;16:1301.
 9. Third report of the national Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults (Adults Treatment Panel III). National Cholesterol Education Program, National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health. NIH Publication 2002; 02-2515: 3184-3386.
 10. Clarke R. Personal Communication. Bordeaux 2003. VIII Journées Nationales d’Homocysteine.
 11. DAIS Quality of life evaluation in a double-blind, placebo-controlled, multicenter study designed to evaluate the effects of fenofibrate 200mg micronised via quantitative coronary angiography on progression/regression of coronary artery disease in diabetics. Internal report Laboratoires Fournier 2001.
 12. Widimský J. DAIS Quality of life evaluation in diabetics. Presented at the Congress of Czech Cardiology Society, Brno 9-12 May 2004
 13. Widimský J. DAIS Quality of life evaluation in a double-blind, placebo-controlled, multicenter study designed to evaluate the effects of fenofibrate 200mg micronised via quantitative coronary angiography on progression/regression of coronary artery disease in diabetics. Poster at the Congress of Czech Cardiology Society, Brno 9-12 May 2004

POUŽITÍ MATERIÁLŮ CHRÁNĚNÝCH AUTORSKÝMI PRÁVY

Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) převzaté z jiných pramenů/publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají příslušné autorské/nakladatelské právo (copyright ©). Vyžádejte si svolení i od autorů prací v tisku, nepublikovaných dat, even. osobního sdělení. Oskenované potvrzení o svolení přiložte k e-mailu redakci eventuelně odešlete do redakce faxem.

ETICKÉ ASPEKTY

Zásadně neuvádějte v textu ani na ilustrujícím materiálu jména nebo iniciály nemocných nebo nemocniční či protokolová čísla pacientů, o nichž referujete.

KONFLIKT ZÁJMŮ

Předpokládá se, že autoři článků nejsou finančně ani jinak zainteresováni ve společnosti/firmě, o jejímž výrobku v článku referují, anebo ve společnosti/firmě konkurenční. Tato informace bude uvedena u článku.V opačném případě má autor povinnost oznámit tyto skutečnosti redakci. Poskytnuté informace budou uveřejněny u článku.

FORMY PUBLIKACÍ A JEJICH ROZSAH

EURO Terapie: Hlavní článek

Maximální rozsah: 12,5 normostrany (1 normostrana =1800 znaků včetně mezer), pokud redakce nerozhodla jinak. Počet znaků včetně mezer si můžete zkontrolovat kliknutím na tlačítko Nástroje na horní liště textového editoru a pak na Počet slov…(4. řádek shora).

EURO Terapie: 2 články související s hlavním, EURO Guidelines, EURO Farmakoekonomika

Maximální rozsah: 7,5 normostrany, pokud redakce nerozhodla jinak.

EURO Výzkum-aktuality, EURO Medikamenty, EURO Právo, EURO Duel Pro, EURO Duel Proti

Maximální rozsah: 3 normostrany.

V případě překročení výše uvedených parametrů, bude článek do tištěné verze NEUMM upraven redakcí zachovávaje všechna důležitá poselství. Nicméně, nezkrácená verze bude v celém rozsahu publikována na internetové stránce NEUMM (www.neumm.cz) a bude čtenářům přístupná ke stažení ve formátu pdf.

ÚPRAVA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ČLÁNKŮ

EURO Terapie: Hlavní článek, EURO Terapie: 2 články související s hlavním, EURO Guidelines, EURO Farmakoekonomika, EURO Medikamenty

Titul:

 • Krátký a výstižný název,
 • zkratky jmen a celá příjmení autorů,
 • úřední název pracoviště,
 • klíčová slova.

Abstrakt:

 • rozsah do 200 slov
 • 1x česky/slovensky
 • 1x anglicky (bude publikován pouze v elektronické verzi na www.neumm.cz)

Vlastní text

Použitá literatura (bude publikována pouze u celého textu na www.neumm.cz)

Poděkování (bude publikováno pouze u celého textu na www.neumm.cz)

Celá jména s tituly, adresy pracovišť a e-maily autorů (budou uvedeny pouze u celého textu na www.neumm.cz)

EURO Výzkum-aktuality, EURO Právo, EURO Duel Pro, EURO Duel Proti

Titul:

 • Krátký, výstižný název,
 • zkratky jmen a celá příjmení, adresy pracovišť a e-maily autorů,
 • úřední název pracoviště,
 • klíčová slova.

Abstrakt:

 • rozsah do 100 slov
 • 1x česky/slovensky

Vlastní text

Zdroje (Literatura)

U VŠECH FOREM RUKOPISŮ

Pod seznam použité literatury se uvádí informace o případné podpoře grantem (plný název agentury a číslo grantu).

Každý rukopis je hodnocen redakcí a prochází recenzním řízením. Nepřijaté práce jsou na vyžádání vráceny.

Redakce nepřijme práce:

 • které neodpovídají uvedeným požadavkům,
 • které byly nepříznivě posouzeny recenzenty,
 • jestliže redakce v poslední době práci stejného tématu přijala nebo již publikovala,
 • není-li v záměru redakce a poslání časopisu danou problematiku publikovat.

Rukopisy zasílejte elektronicky na adresu redakce:

redakce@neumm.cz

Mgr. Jana Dosoudilová
šéfredaktorka

MUDr. Martina Olejárová
předseda redakční rady

Medical Press s.r.o.
New EU Magazine of Medicine
Pobřežní 16/18
186 00 Praha 8 - Karlín

Tel: +420 224 240 832
Fax: +420 224 240 833

  Zpět

HLEDÁNÍ


vitamin-d-info.cz